Cenník

Našou prácou nie je byť najlacnejší na trhu, ale byť plnohodnotným partnerom pre všetkých našich klientov, ktorý sa na nás obracajú s dôverou, pri realizácii ich požiadaviek o bývaní.


My pred našimi klientmi nemáme dôvod zatajovať naše ceny. Možno nepatríme medzi najlacnejšie realitné spoločnosti, no stojíme si za kvalitou našich služieb. Spolupracujeme len s overenými firmami, ktoré poskutujú prvotriedny servis ako právny a notársky, tak aj hypotekárny.

Provízia za sprostredkovane
predaja nehnuteľnosti

do 49.999 €
5 % z kúpnej ceny

(minimálne 2.000 € bez DPH)

od 50.000 do 99.999 €
5 % z kúpnej ceny

(minimálne 3.000 € bez DPH)

od 101.000 do 499.999 €
3 % z kúpnej ceny

(minimálne 2 %)

od 500.000 €
dohodou

 


Victory Investments, s. r. o. je platcom DPH


Služby zahrnuté v provízii

 • uskutočnenie dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií
 • zistenia parametrov nehnuteľnosti
 • rokovania s klientom
 • príprava cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti
 • náhrada za pohonné hmoty
 • v prípade predaja úhrada kolku za návrh na vklad vo výške 66 €
 • zabezpečenie návrhov zmluvnej dokumentácie
  (kúpna zmluva, rezervačná zmluva, nájomná zmluva a pod.)
 • náhrada za strávený čas pri obhliadkach a spracovaní ponuky
 • kompletný servis a súčinnosť pri realizovaní obchodu
 • zabezpečovanie vyzdvyhnutia potrebnej dokumentácie pre uskutočnenie a realizáciu obchodu
 • inzerovanie nehnuteľnosti na platených inzertných portáloch

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti

Minimálna výška provízie sprostredkovateľa Victory Investments za sprostredkovanie prenájmu je výška jedného mesačného prenájmu. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla nájomca nehnuteľnosti ak nie je dohodnuté inak).

Individuálne služby a úkony

Služby na základe predošlej objednávky ak klienta nezastupujeme pri predaji alebo prenájme jeho nehnuteľnosti a požiada nás o dané služby:Nábor nehnuteľnosti

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).


300 € s DPHInzerovanie nehnuteľnosti

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 30 € s DPH / deň.


20 € s DPH / deňObhliadky

Nárok na náhradu za vykonanie obhliadok vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami). Ak to nie je zahrnuté v provízii.


30 € s DPH / obhliadkaOsobná asistencia

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť, alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 30 € / za každú začatú polhodinu.


Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

30 € s DPH za každú začatú polhodinu
Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

 • úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV)
 • paušálnej sumy 15 € s DPH ako náhradu za strávený čas
 • náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km s DPH, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.
Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € s DPH + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € s DPH (57 km * 0,80 €). V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Variabilná cenaZabezpečenie návrhov zmluvnej dokumentácie

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). Cena je štandardne zahrnutá v provízii pri predaji alebo prenájme. Uvedená suma sa hradí v prípade ak si klient objedná naše služby, kde nehnuteľnosť nie je sprostredkovaná našou spoločnosťou.


400 € s DPHOcenenie nehnuteľnosti pre úradné účely

Pre dedické konanie, vlastnú potrebu alebo notárske účely.


48 € s DPH

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.