Etický kódex

Informácie a služby

Klientovi vždy vopred oznámime výšku našej odmeny za poskytnuté služby a zároveň upozorňujeme na možné riziká. Informácie a služby poskytujeme na základe objektívnych a faktických poznatkov s ohľadom na reálne požiadavky klienta. Nezneužívame výhodu chýbajúcich znalostí a skúseností klienta pri kúpe či predaji nehnuteľnosti.


Odbornosť

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť spokojnosť klientov, a preto prijímame len také obchody, ktoré sme schopní realizovať.


Diskrétnosť

Všetky informácie týkajúce sa vzťahov medzi spoločnosťou Victory Investments s.r.o. a jej obchodnými partnermi považujeme za dôverné a bez súhlasu klienta ich neposkytneme tretej osobe žiadnym spôsobom.


Profesionalita

Konáme v súlade so všeobecne uznávanými morálnymi hodnotami a princípmi obchodnej etikety. Záujmy klienta radíme na prvé miesto. Vždy konáme tak, aby sme zachovali naše dobré meno. Neprijímame také obchody, ktoré by boli v rozpore s naším etickým kódexom a právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Životné prostredie

Minimalizujeme spotrebu papiera a energií.


Ochrana súkromia

Údaje, ktoré nám poskytnete budú spracovávané podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov GDPR. Akákoľvek komunikácia s webovou stránkou victoryinvestments.sk vrátane e-mailu je zabezpečená šifrovacím kľúčom, ktorým sú chránené dáta proti zneužitiu.


Konkurencia

Spoločnosť Victory Investments aktívne pôsobí v mnohých regiónoch Slovenska a svoju činnosť na trhu riadi v súlade s pravidlami, ktoré sú v súlade s príslušnými zákonmi o realitných službách. Informácie o konkurencii získavame výhradne čestným spôsobom.


Vzťahy s partnermi

Naše vzťahy s partnermi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Neustále sa snažíme udržiavať dobré vzťahy, ktoré sú predpokladom úspechu a spokojnosti na oboch stranách. Dodržiavame všetky podmienky vyplývajúce zo zmlúv, čo očakávame aj od našich partnerov a klientov pri realizácii predaja či prenájmu ich nehnuteľností.


Aktuálnosť ponúk

Dbáme na aktuálnosť našich inzerovaných ponúk. Pravidelne kontrolujeme a preverujeme ich stav, aby sme nezavádzali klientov, ktorý hľadajú svoje bývanie.


Súhlas majiteľov nehnuteľností

Všetky naše ponuky sú inzerované výlučne s písomným súhlasom majiteľa nehnuteľnosti.

Róbert Frnda
CEO - Konateľ spoločnosti Victory Investments s.r.o.


Založenie spoločnosti - 07.08.2013
Spustenie realitnej činnosti - 01.05.2018
Etický kódex - 01.05.2018

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.